OBRAZ Z FOTOGRAFIE
SLAVNÍ MALÍŘI
SLAVNÉ OBRAZY
KRÁSNÉ OBRAZY
KVĚTINOVÉ ZÁTIŠÍ
PŘÍRODNÍ KRÁSY
PORTRÉTY
TÉMATICKÉ OBRAZY
VÝPRODEJ

Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Prodávající a provozovatel internetového obchodu:

TimedArch DESIGN s.r.o.

se sídlem K Jezeru 732/21a, 700 30 Ostrava - Výškovice

IČ: 02496810, DIČ: CZ02496810

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57938

Odpovědný vedoucí: Jana Kvaiserová

Telefonní kontakt (zákaznická linka): +420 776 174 058

E-mailový kontakt: info@obrazynaplatne.cz


 

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále také jen „OP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále též označovaného jako zákazník) v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu obrazynaplatne.cz dostupného na webové stránce https://www.obrazynaplatne.cz (dále jen „internetový obchod“). S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn.
 2. Prodávající je společnost TimedArch DESIGN s.r.o, se sídlem K Jezeru 732/21a, Ostrava - Výškovice, 70030 Ostrava,  IČ: 02496810, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57938. TimedArch DESIGN s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 3. Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem (dále též označovaný jako "kupující - spotřebitel"), a kupující, který spotřebitelem není. Takovým kupujícím může být jednak kupující – nepodnikatel (dále také označovaný jako „kupující – nepodnikatel“) a dále kupující – podnikatel (dále též označovaný jako "kupující - podnikatel"). Kupující - spotřebitel je ten člověk, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedená v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující - nepodnikatel je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (může se jednat např. o spolky). Kupující - podnikatel je ten zákazník, který kupuje zboží za účelem svého podnikání. Uvede-li zákazník, který je fyzickou osobou nebo osobou zapsanou v obchodním rejstříku, v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla pro kupujícího - podnikatele uvedená v těchto obchodních podmínkách.
 4. Za kupujícího či zákazníka se v odpovídajícím rozsahu pro účely OP považuje i osoba, která se zaregistruje a vytvoří si tak v internetovém obchodu uživatelský účet nebo požádá o zasílání obchodních sdělení (newsletterů), aniž by si objednala jakékoli zboží.
 5. Společné označení pro prodávajícího a kupujícího je „smluvní strany“, popř. „strany“, a jednotlivě „strana“ či „smluvní strana“.
 6. Zbožím se rozumí zákazníkem vybrané a v jeho objednávce konkrétně označené výrobky, produkty anebo služby z nabídky prodávajícího uvedené v internetovém obchodu (dále jen „zboží“).
 7. Smluvní vztah prodávajícího a zákazníka se řídí českým právním řádem, zejména pak uzavřenou smlouvou, OP, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“); není-li však zákazník kupující - spotřebitel, ve smyslu ustanovení § 419 OZ ve spojení s ustanovením § 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, na závazkový vztah mezi prodávajícím a takovým zákazníkem se zákon o ochraně spotřebitele nepoužije, nestanoví-li právní předpis jinak. Na smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem se nebude aplikovat Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (tzv. „Vídeňská úmluva“).
 8. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení, vzhled, uspořádání, grafické prvky a další součásti tvořící internetový obchod (včetně fotografií nabízených výrobků či produktů) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod.

 

II.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Je-li zákazníkem kupující - spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 OZ, avšak s výhradami vyplývajícími z uvedeného ustanovení, je umístění nabízeného výrobku, produktu nebo služby prodávajícím na stránky internetového obchodu, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím - spotřebitelem. Doručení objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu - spotřebiteli informativním e-mailem na zadaný e-mail. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů (např. právo spotřebitele odstoupit od smlouvy – viz článek VI. bod A těchto OP).
 2. U ostatních zákazníků, kteří nespadají pod odst. 1 tohoto článku OP, je návrhem na uzavření kupní smlouvy jimi odeslaná objednávka zboží. Samotná kupní smlouva je v takovém případě uzavřena momentem doručení dotčenému zákazníkovi závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou.
 3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je všem zákazníkům umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložili, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku zákazník odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.
 4. Ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vždy nedílnou součástí kupní smlouvy. Výjimku tvoří pouze ta ustanovení OP a reklamačního řádu, které z povahy věci na příslušného zákazníka nedopadají (např. ustanovení týkající se jen spotřebitelů se nevztahují na podnikatele apod.). Zákazník odesláním objednávky stvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy s OP, jakož i s reklamačním řádem prodávajícího seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 5. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. Takto může postupovat pouze v případě kupujícího – nepodnikatele nebo kupujícího – podnikatele. V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat dotčeného zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že dotčený zákazník zaplatil již část nebo celou kupní cenu zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření kupní smlouvy v tomto případě nedojde.
 6. Vlastnické právo na zboží přechází na zákazníka až úplným zaplacením kupní ceny za zboží. Převzetím zboží přechází na zákazníka nebezpečí škody. Škoda na věci, která vznikla po přechodu nebezpečí škody na věci na zákazníka, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
 7. Zákazník bere na vědomí, že obrazové informace k nabízeným výrobkům, produktům nebo službám jsou pouze ilustrativního charakteru. Odstíny barev se nemusí plně shodovat s obrázky v internetovém obchodě.
 8. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Zákazníkovi nevznikají náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, tj. použití internetového obchodu a nákup v jeho rámci není ze strany prodávajícího ani třetí osoby nijak zpoplatněn. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 9. Kupující může provést storno objednávky a to elektronicky na e-mailovou adresu info@obrazynaplatne.cz, případně telefonicky, pokud zboží nebylo dosud vyexpedováno, tj. nebylo předáno k přepravě či připraveno k osobnímu převzetí. Pří zrušení objednávky je nutné uvést jméno zákazníka, e-mail a číslo objednávky. III.

REGISTRACE - UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace zákazníka provedené v internetovém obchodu může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může zákazník provádět objednávání zboží. Registrace je zcela dobrovolná a zákazník může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu. Při registraci bude zákazník povinen uvést alespoň své jméno, příjmení, e-mailovou adresu a heslo. Kromě povinných údajů zákazník může uvést i další své osobní údaje dle možností registračního formuláře.
 2. Při registraci v internetovém obchodě a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny vyplňované údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem v podobě e-mailové adresy a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost, pokud zákazník tuto svou povinnost poruší. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá (tj. nepřihlásil se na svůj uživatelský účet v době jednoho roku od posledního přihlášení), či v případě, kdy zákazník poruší kteroukoli povinnost vyplývající z kupní či jiné smlouvy.
 5. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.IV.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Způsob úhrady si zákazník zvolí v rámci vyplňování objednávky. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může zákazník uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • dobírkou, tj. v hotovosti (případně platební kartou - umožňuje-li to dopravce) pří převzetí zboží,
  • bezhotovostně převodem na CZK účet prodávajícího, číslo účtu 2100524126/2010, jako variabilní symbol je zákazník povinen uvést číslo objednávky. Takto hrazená kupní cena musí být na účet prodávajícího připsána před dodáním zboží zákazníkovi,
  • bezhotovostně převodem na EUR účet prodávajícího, číslo účtu 2100524134/2010, IBAN: CZ3220100000002100524134, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX jako variabilní symbol je zákazník povinen uvést číslo objednávky. Takto hrazená kupní cena musí být na účet prodávajícího připsána před dodáním zboží zákazníkovi. Platba v měně EUR je možná pouze pro zahraniční zákazníky, tj. zákazníky se sídlem či bydlištěm mimo Českou republiku, zejména pro zákazníky ze Slovenska.
  • hotově na prodejně
 2. Zákazník je povinen hradit kupní cenu včetně DPH. Společně s kupní cenou je zákazník povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží (dopravné) ve výši uvedené v internetovém obchodě, není-li dohodnuto jinak. V případě, že není uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. Zákazník není oprávněn na kupní cenu jednostranně započítávat jakékoli své splatné či nesplatné pohledávky vůči prodávajícímu.
 4. Prodávající a kupující - podnikatel, se tímto dohodli, že prodávající je oprávněn zasílat případné faktury těmto kupujícím i výhradně elektronickou formou.V.

DODACÍ PODMÍNKY

 1. Většina zboží je dodávána v demontovaném stavu.
 2. Běžná dodací doba je vždy uvedena u konkrétního výrobku, produktu nebo služby v produktové kartě. Dodací doba se počítá od uzavření smlouvy. Pokud však zákazník zvolí úhradu formou bezhotovostního převodu, dodací lhůta počíná běžet až ode dne připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.
 3. Zboží bude zákazníkovi dodáno do jím určeného místa. Zákazník má právo zvolit způsob dopravy dle aktuálních možností uvedených v internetovém obchodě. Případného dopravce však určuje prodávající.
 4. Ceník za dopravu zboží je dostupný ZDE. Ceny za dopravu jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků.
 5. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 6. Dodávané zboží může být dodáváno pod jiným názvem, než je uvedeno v internetovém obchodě (např. z důvodu změny názvu u výrobce) s tím že kvalita, popis, vlastnosti i vzhled zboží koresponduje s nabídkou uvedenou v internetovém obchodě, pouze se liší název zboží.
 7. Ihned při dodání zboží je zákazník povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přepravního listu, zejména počet balíků a poškození krabice. Zákazník je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Převezme-li zákazník od přepravce takto poškozenou zásilku, je nezbytné poškození popsat v dodacím listu a nejpozději do 2 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na e-mailovou adresu info@obrazynaplatne.cz nebo telefonicky na telefonním čísle +420 601 200 106. Pokud tak zákazník neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.
 8. Po převzetí zboží je zákazník povinen dodané zboží prohlédnout, zejména zda zboží je v odpovídajícím barevném provedení a materiálu a zda nechybí žádná jeho část v souladu s montážním návodem. Zjistí-li zákazník závadu, je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na e-mailovou adresu info@obrazynaplatne.cz nebo telefonicky na telefonním čísle +420 601 200 106. Tato prohlídka musí být provedena před montáží zboží. V opačném případě může dojít ke znehodnocení zboží a v případě, že kupující, který není spotřebitelem, oprávněně odstoupí od smlouvy, a zboží bude vykazovat známky montáže, prodávající může požadovat po kupujícím, který není spotřebitelem, náhradu vzniklé škody, tj. zejména nákladů souvisejících s uvedením zboží do původního stavu. Úhrada škody proběhne tak, že kupní cena, která má být prodávajícím v případě odstoupení vrácena, bude snížena o způsobenou škodu.
 9. Dle §2159 odst. 1 občanského zákoníku má kupující povinnost věc při dodání převzít. Dopustí-li se kupující porušení smlouvy (v rozporu s obchodními podmínkami nepřevzal zboží), je povinen uhradit druhé straně škodu vzniklou takovým porušením (náklady spojené s uskladněním, doručením, případně manipulační poplatky, které prodávající v dobré víře uhradil). Výše škody je stanovena v obvyklé výši s ohledem na způsob doručení (doručení smluvní přepravní společností / vlastní firemní přepravou).VI.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

A. PRÁVO KUPUJÍCÍHO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Kupující, kteří jsou spotřebiteli, mají právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku ve smyslu příslušných ustanovení OZ ve lhůtě 14 dnů následujících po dni (i) kdy kupující - spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží nebo (ii) v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, kdy kupující - spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží nebo (iii) u smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupit lze i bez uvedení důvodu a bez uplatnění jakékoli sankce ze strany prodávajícího. Toto právo na odstoupení se však netýká smluv uvedených v ustanovení § 1837 OZ. Takto nelze odstoupit zejména od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy kupující - spotřebitel musí o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu TimedArch DESIGN s.r.o., Bystřice 1224, 739 95 Bystřice, Česká republika, nebo e-mailem zaslaným na adresu info@obrazynaplatne.cz). Pro odstoupení může kupující - spotřebitel použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, jenž je dostupný ZDE; použití vzorového formuláře není povinností kupujícího.
 3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu před uplynutím příslušné lhůty (viz odst. 1 tohoto článku).
 4. Pokud kupující - spotřebitel odstoupí od smlouvy, prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od kupujícího - spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím – spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb bude zpravidla použit stejný platební prostředek, který kupující - spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, nedohodnou-li se strany jinak. V žádném případě však s vrácením plateb kupujícímu – spotřebiteli nevzniknou další náklady.
 5. Platby budou prodávajícím zaslány zpět kupujícímu - spotřebiteli až po obdržení vráceného zboží nebo poté, co kupující - spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět prodávajícímu; rozhoduje okamžik, který nastane dříve.
 6. Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zpět prodávajícímu na adresu TimedArch DESIGN s.r.o., Bystřice 1224, 739 95 Bystřice; na téže adrese je možno zboží vrátit osobně. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud je v jejím rámci zboží prodávajícímu odesláno.
 7. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V., část. A., odst. 1. těchto obchodních podmínek nese kupující - spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V takovém případě jsou maximální náklady na jeho vrácení prodávajícím odhadovány na částku, která je u daného zboží uvedena v internetovém obchodě jako cena dopravy zboží v případě, že je zboží zasíláno kupujícímu - spotřebiteli.
 8. Kupující – spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 9. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete ZDE.
 10. Ustanovení tohoto článku se nepoužije pro kupujícího, který není spotřebitelem.

 

B. PRÁVO PRODÁVAJÍCÍHO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit mimo jiné v případě, kdy výrobce zboží (odlišný od prodávajícího) přestane dodávat objednané zboží nebo výrazným způsobem změní cenu předmětného produktu.
 2. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ / druh zboží obvyklá). V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. Nedojde-li k dohodě, prodávající má právo od smlouvy odstoupit. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou chybnou kupní cenu, bude  mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo zaslána poukázkou na adresu v co nejkratším možném termínu. 

 

VII.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění a postupu v případě reklamace zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího (dostupného zde) a nevyplývá-li z Reklamačního řádu, těchto OP nebo právních předpisů jinak, řídí se také příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 OZ a v případě kupujících – spotřebitelů a kupujících – nepodnikatelů také ustanoveními § 2161 až 2174 OZ).
 2. Prodávající neručí za vady vzniklé nesprávným používáním zboží a jeho neodbornou montáží.
 3. Prodávající odpovídá zákazníkům, že zboží při jeho převzetí nemá vady.
 4. Prodávající odpovídá kupujícím – spotřebitelům a kupujícím - nepodnikatelům, že v době, kdy zboží převzali,
  • má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů. VIII.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - (dále jen „GDPR”) a dále s ostatními relevantními právními předpisy.

Zákazník bere na vědomí, že prodávající bude pro:

 1. účely splnění smlouvy,
 2. účely plnění právních povinností (zejména účetních a daňových), a
 3. pro účely oprávněných zájmů prodávajícího spočívajících v posouzení oprávněnosti zákazníkem vznesených nároků a v obraně proti neoprávněně vzneseným nárokům zákazníka, 

zpracovávat osobní údaje kupujícího, a to zejména:

  • jméno, příjmení,
  • adresa bydliště,
  • adresa pro doručení zboží,
  • adresa elektronické pošty,
  • telefonní číslo,
  • číslo bankovního účtu, bude-li cena hrazena bezhotovostním převodem,
  • IČ a DIČ u podnikajících fyzických osob
  • IP adresa
  • identifikační údaje právnické osoby, kterou osoba uzavírající smlouvu zastupuje.
 1. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle odstavce 2 tohoto článku OP je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. b), c) a f) GDPR.
 2. Pro účely zřízení a následného umožnění užívání uživatelského účtu bude prodávající na základě kdykoli odvolatelného souhlasu příslušné osoby zpracovávat osobní údaje osoby zřizující uživatelský účet v rozsahu:
  • adresa elektronické pošty,
  • heslo,
  • jméno a příjmení,
  • jiné údaje, které zákazník při registraci dobrovolně poskytne.   
 3. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto odstavce OP lze kdykoli odvolat např. zasláním e-mailu prodávajícímu. Odvolání souhlasu povede k automatickému zrušení uživatelského účtu.
 4. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle odstavce 4 tohoto článku OP je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 5. Pro účely zasílání obchodních sdělení (newsletterů) prodávajícího ve smyslu zákona
  č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, obsahující informace o novinkách, produktech a službách, které prodávající nabízí, bude prodávající na základě kdykoli odvolatelného souhlasu příslušné osoby zpracovávat osobní údaje v rozsahu emailové adresy dotčené osoby. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v jednotlivých obchodních sděleních. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle tohoto odstavce OP je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 6. Pro účely umožnění zapojení se do diskuse k jednotlivým výrobkům, produktům nebo službám, které prodávající nabízí v rámci internetového obchodu, bude prodávající na základě kdykoli odvolatelného souhlasu příslušné osoby zpracovávat osobní údaje, a to přezdívku dotčené osoby a další údaje, které dotčená osoba dobrovolně v rámci diskuse poskytne. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat např. zasláním e-mailu prodávajícímu. Odvolání souhlasu povede k automatickému zrušení možnosti zapojovat se do diskuse a k odstranění všech příspěvků dotčené osoby. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle tohoto odstavce OP je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 7. Pro účely oprávněných zájmů prodávajícího spočívajících v zajištění řádného fungování internetového obchodu, zejména z hlediska správného zobrazování jeho obsahu, bude prodávající zpracovávat osobní údaje v podobě tzv. souborů cookie. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle tohoto odstavce OP je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 8. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené v internetovém obchodě, při žádosti o zasílání obchodních sdělení, při zapojení se do diskuse) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 9. Prodávající může pověřit zpracováním osobních údajů zákazníka třetí osobu, jakožto zpracovatele (např. účetní a daňoví poradci). Kromě osob dopravujících zboží a zpracovatelů nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám. Výjimku tvoří osobní údaje uvedené zákazníkem v rámci diskuse, neboť obsah diskuse je veřejně přístupný a tyto údaje tak budou v rámci internetového obchodu přístupny komukoli.
 10. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. Osobní údaje uvedené v odst. 2 a 8 tohoto článku budou zpracovávány alespoň po dobu 10 let (přesná doba závisí na aktuálních právních předpisech, které např. ukládají povinnost archivovat vydané faktury po stanovenou dobu) ode dne dodání zboží zákazníkovi. Osobní údaje dle odst. 4, 6 a 7 tohoto článku budou zpracovávány do doby, než bude zákazníkem odvolán jeho souhlas se zpracováním těchto údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo manuálně v tištěné podobě.
 11. Za účelem splnění informační povinnosti dle GDPR prodávající shrnuje a doplňuje následující informace:
  1. správcem osobních údajů je prodávající, tj. společnost TimedArch DESIGN s.r.o, se sídlem K Jezeru 732/21a, Ostrava - Výškovice, 70030 Ostrava,  IČ: 02496810, tel.: +420 776 174 058, e-mail: info@obrazynaplatne.cz;
  2. pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl ustanoven;
  3. rozsah zpracovávaných osobních údajů, účely a právní základ pro zpracování jsou uvedeny v odst. 2-8 tohoto článku OP;
  4. oprávněné zájmy správce jsou uvedeny v odst. 2 a 8 tohoto článku OP;
  5. mezi případné příjemce osobních údajů patří dopravci zboží a zpracovatelé, tj. případní daňoví, účetní a právní poradci, poskytovatel hostingu pro webovou stránku, poskytovatelé služeb spojených s provozem webového rozhraní internetového obchodu, reklamní společnosti v případě souborů cookies;
  6. Prodávající nemá úmysl předávat osobní údaje do třetích zemí a mezinárodním organizacím, nicméně u osobních údajů v podobě souborů cookies může docházet k předávní těchto osobních údajů na serverová úložiště v USA. Takové předání je právně dovoleno na základě rozhodnutí Evropské Komise o odpovídající ochraně osobních údajů a příslušné certifikace třetí strany dle tzv. Privacy Shield, tj. společného právního nástroje Evropské komise a USA k zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů pro předání osobních údajů do USA;
  7. doba zpracování osobních údajů je uvedena v odst. 11 tohoto článku OP;
  8. Zákazník má zejména právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, dále má právo na jejich opravu nebo výmaz, právo na přenositelnost údajů a dále právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů;
  9. souhlas se zpracováním osobních údajů (viz odst. 4, 6 a 7 tohoto článku OP) je možné kdykoli odvolat, čímž však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na uděleném souhlasu před jeho odvoláním;
  10. Zákazník má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je na území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz);
  11. poskytnutí údajů dle odst. 2 tohoto článku OP pro účely v něm uvedené je zákonným požadavkem, tudíž zákazník má povinnost tyto údaje poskytnout, jinak by prodávající nemohl smlouvu uzavřít a plnit povinnosti z ní vyplývající;
  12. poskytnutí údajů dle odst. 4, 6 a 7 tohoto článku OP pro účely v těchto odstavcích uvedené není pro zákazníka povinné; objednat zboží je možné bez založení uživatelského účtu, bez udělení souhlasu k zasílání obchodních sdělení a i bez nutnosti zapojovat se do diskuse;
  13. nebude docházet k automatizovanému rozhodování včetně profilování.
 12. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, prodávající je povinen mu tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace nebo informaci neposkytnout pouze v případě, je-li žádost zákazníka zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména pokud se opakuje.
 13. Zákazník má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, jsou-li tyto osobní údaje zpracovávány na základě ustanovení článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR a dále v případě, jsou-li jeho osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu.
 14. Zákazník má dle GDPR a za podmínek v něm uvedených kromě výše uvedených i tato práva:
  1. právo na omezení zpracování;
  2. právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, a to včetně profilování.
 15. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na data právnických osob.

 IX.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Prodávající informuje kupujícího - spotřebitele, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ze smluv uzavřených s prodávajícím je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR, na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 (www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz). Nepodaří-li se spor vyřešit dohodou smluvních stran, může se kupující - spotřebitel na uvedený subjekt obrátit. Kupující - spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu není pro kupujícího - spotřebitele zpoplatněno, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro kupujícího - spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.
 3. Mimosoudní řešení sporu se řídí ustanovením § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele. Náležitosti návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu stanoví ustanovení § 20n zákona o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující - spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení prodávajícího s jejím vrácením).X

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném v internetovém obchodě v den odeslání objednávky zákazníkem. Odesláním objednávky zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu a platnou cenu zboží včetně nákladů na dodání uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 2. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Smlouva je uzavřena pouze v elektronické podobě; smlouva je po svém uzavření prodávajícím archivována, a to ve formě elektronické a je přístupná pouze prodávajícímu. Podstatné náležitosti smlouvy včetně identifikace kupujícího nejsou veřejnosti přístupné. Aktuální znění OP je vždy zveřejněno v internetovém obchodu.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem, není-li pro některé zákazníky použití některých ustanovení vyloučeno. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na jiných podmínkách. V takovém případě je dohoda smluvních stran nadřazena těmto smluvním podmínkám.
 4. Vyřizování stížností zákazníků zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@obrazynaplatne.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle prodávající na elektronickou adresu zákazníka.
 5. Není-li pro některý případ smluvními stranami sjednáno nebo právními předpisy stanoveno výslovně jinak, jsou smluvní strany oprávněny doručovat druhé smluvní straně veškerá oznámení, sdělení a jiné písemnosti také prostřednictvím elektronické pošty, a to v případě prodávajícího na příslušné e-mailové adresy uvedené v těchto OP a v případě zákazníka na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zboží. Tímto ustanovením není vyloučeno zasílání klasickou poštou nebo osobní předání. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že ji adresát odmítne převzít.
 6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícím – spotřebitelům ani k jiným zákazníkům vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.
 8. Pokud by kterékoli ustanovení ve smlouvě bylo nebo by se stalo neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy. Odporuje-li některé ustanovení těchto OP kogentním ustanovením právních předpisů, uplatní se bez dalšího příslušné kogentní ustanovení.
 9. Pro posouzení případných sporů vzniklých na základě Smlouvy jsou příslušné obecné soudy České republiky.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 19. prosince 2018.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Prodávající a provozovatel internetového obchodu:

TimedArch DESIGN s.r.o.

se sídlem K Jezeru 732/21a, 700 30 Ostrava - Výškovice

IČ: 02496810, DIČ: CZ02496810

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57938

Odpovědný vedoucí: Jana Kvaiserová

Telefonní kontakt (zákaznická linka): +420 776 174 058

E-mailový kontakt: info@obrazynaplatne.cz
 

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 3. Prodávající je společnost TimedArch DESIGN s.r.o, se sídlem K Jezeru 732/21a, Ostrava - Výškovice, 70030 Ostrava,  IČ: 02496810, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57938. TimedArch DESIGN s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 4.  Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem (dále též označovaný jako "kupující - spotřebitel"), a kupující, který spotřebitelem není. Takovým kupujícím může být jednak kupující – nepodnikatel (dále také označovaný jako „kupující – nepodnikatel“) a dále kupující – podnikatel (dále též označovaný jako "kupující - podnikatel"). Kupující - spotřebitel je ten člověk, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedená v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující - nepodnikatel je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (může se jednat např. o spolky). Kupující - podnikatel je ten zákazník, který kupuje zboží za účelem svého podnikání. Uvede-li zákazník, který je fyzickou osobou nebo osobou zapsanou v obchodním rejstříku, v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla pro kupujícího - podnikatele uvedená v tomto reklamačním řádu.
 5. Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek prodávajícího, které se uplatní při prodeji zboží zákazníkovi, kterýžto prodej je realizován prostřednictvím internetového obchodu na adrese https://obrazynaplatne.cz (dále jen "internetový obchod").
 6. Tento reklamační řád popisuje postup v případě uplatnění práv zákazníka (zejména kupujícího – spotřebitele) z vadného plnění (dále též "reklamace") ve vztahu ke zboží pořízenému v rámci smluvních vztahů uzavřených mezi prodávajícím a zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu.
 7. Ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Výjimku tvoří pouze ta ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu, které z povahy věci na příslušného zákazníka nedopadají (např. ustanovení týkající se jen spotřebitelů se nevztahují na podnikatele apod.). Zákazník odesláním objednávky stvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy s obchodními podmínkami, jakož i s tímto reklamačním řádem prodávajícího seznámil a že s těmito dokumenty bez výhrad souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 8. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, dále tímto reklamačním řádem a také obchodními podmínkami.
 9. Pokud práva z vadného plnění nejsou uplatněna včas, zákazník se vystavuje nebezpečí, že mu reklamace nebude uznána.


 

II.

OBECNÉ PODMÍNKY REKLAMACE

A. PŘEVZETÍ ZÁSILKY A REKLAMACE

 1. Ihned při dodání zboží je zákazník povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přepravního listu, zejména počet balíků a poškození krabice. Zákazník je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Převezme-li zákazník od přepravce takto poškozenou zásilku, je nezbytné poškození popsat v dodacím listu a nejpozději do 2 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na e-mailovou adresu info@obrazynaplatne.cz nebo telefonicky na telefonní číslo +420 776 174 058. Pokud tak zákazník neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.
 2. Po převzetí zboží je zákazník povinen dodané zboží prohlédnout, zejména zda zboží je v odpovídajícím barevném provedení a materiálu a zda nechybí žádná jeho část v souladu s montážním návodem. Zjistí-li zákazník závadu, je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na e-mailovou adresu info@obrazynaplatne.cz nebo telefonicky na telefonním čísle +420 776 174 058. Tato prohlídka musí být provedena před montáží zboží. V opačném případě může dojít ke znehodnocení zboží a v případě, že kupující, který není spotřebitelem, oprávněně odstoupí od smlouvy, a zboží bude vykazovat známky montáže, prodávající může požadovat po kupujícím, který není spotřebitelem, náhradu vzniklé škody, tj. zejména nákladů souvisejících s uvedením zboží do původního stavu. Úhrada škody proběhne tak, že kupní cena, která má být prodávajícím v případě odstoupení vrácena, bude snížena o způsobenou škodu.
 3. Nekompletnost zásilky je nutné oznámit písemně na e-mailovou adresu info@obrazynaplatne.cz ihned po doručení zásilky, nejpozději však do 3 pracovních dnů od data doručení zásilky. Pokud tak zákazník neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.

 

B. PODÁNÍ REKLAMACE, JEJÍ OBSAH A NÁLEŽITOSTI 

 1. Zákazník může reklamaci podat jednou z následujících možností:
 2. Pokud je v potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího dle ustanovení § 2166 odst. 1 OZ nebo v jiném dokladu podobného charakteru přiloženém ke zboží určený jiný subjekt, který provádí opravu, a který je v místě prodávajícího nebo blíže zákazníka, uplatňuje zákazník právo na opravu u subjektu, který je určen k provádění oprav. Subjekt určený k provedení opravy je povinný vykonat opravu ve lhůtě dohodnuté při prodeji zboží mezi prodávajícím a zákazníkem. Pokud chce zákazník zvolit jiný nárok než opravu zboží, musí reklamaci uplatnit u prodávajícího dle předchozího odstavce.
 3. Uplatní-li zákazník reklamaci, prodávající (příp. jiný určený subjekt) mu tuto skutečnost písemně potvrdí zpravidla formou e-mailu. V potvrzení prodávající uvede, kdy bylo právo uplatněno, potvrdí případné provedení opravy i délku jejího trvání.
 4. Zákazník by měl v rámci reklamace uvést a dodat:
  • Jméno a příjmení, je-li fyzickou osobou, jinak název právnické osoby,
  • kontaktní telefonní číslo a e-mail,
  • co nejvýstižnější popis závad,
  • uplatňovaný nárok (zvolené právo z vadného plnění),
  • číslo účtu pro případné vrácení peněžních prostředků,
  • prokázat zakoupení zboží u prodávajícího (ideálně kopií faktury, dodacího listu apod.).
 5. Zákazník se zavazuje v případě reklamace poskytnout prodávajícímu součinnost. V případě dodání nedostatečných podkladů nebo informací pro posouzení oprávněnosti reklamace je prodávající povinen bez zbytečného odkladu kupujícího informovat o nutnosti doložení dalších podkladů nebo informací. V případě, že zákazník nedodá požadované podklady, neposkytne součinnost prodávajícímu a prodávající tak nebude schopen reklamaci posoudit, vystavuje se nebezpečí, že mu reklamace nebude uznána.
 6. Zákazník doručí na vlastní náklady i riziko reklamované zboží na adresu TimedArch DESIGN s.r.o., Bystřice 1224, 739 95 Bystřice, nevyplývá-li z tohoto reklamačního řádu (viz např. odst. 2 tohoto článku reklamačního řádu) nebo z právních předpisů jinak. Zboží musí být v úplném stavu. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před převzetím reklamovaného zboží.

 

C. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Kromě práv z vadného plnění uvedených na jiných místech tohoto reklamačního řádu, má zákazník v případě oprávněné reklamace zejména následující práva.
 2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo
  1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
  2. na odstranění vady opravou zboží,
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  4. odstoupit od smlouvy.
 3. Zákazník sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li zákazník své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, prodávající může dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu Prodávajícího.
 5. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy (ustanovení článku VI obchodních podmínek tímto není dotčeno), ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,
  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
  2. použil-li zákazník zboží ještě před objevením vady,
  3. nezpůsobil-li zákazník nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  4. prodal-li zákazník zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí zákazník prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.
 6. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.
 7. Nárok na uplatnění práva z vadného plnění nevzniká v případech, kdy vada byla způsobena:
  • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
  • zboží bylo poškozeno vnějšími událostmi, jako jsou přírodní živly,
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.

 

D. JAKOST PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.
 2. Prodávající odpovídá kupujícím – spotřebitelům, kupujícím - nepodnikatelům, nebo podnikatelům, u kterých je však již při uzavření smlouvy zřejmé, že se koupě netýká jejich podnikatelské činnosti, že v době, kdy zboží převzali,
  1. má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů. 
 3. Za vadu se považuje i dodání jiného zboží. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje zejména na vady způsobené nevhodným skladováním či použitím, neodborným zacházením, jakož i vady způsobené zákazníkem a/nebo třetími osobami.
 4. Právo zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na zákazníka, byť se projeví až později. Právo zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost, byla-li poskytnuta, nejsou tímto odstavcem dotčeny.
 5. Při předčasném plnění může prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání zboží. Výkonem svého práva nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje.


 

III.

UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 

A.  UPLATNĚNÍ REKLAMACE SPOTŘEBITELEM, NEPODNIKATELEM NEBO PODNIKATELEM MIMO JEHO PODNIKATELSKOU ČINNOST

 1. Kupující – spotřebitel, kupující – nepodnikatel, nebo podnikatel, u kterého je však již při uzavření smlouvy zřejmé, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze zboží užívat, má výše uvedený kupující u takového Zboží po stanovenou dobu práva jako při záruce za jakost (§ 2165 odst. 2 OZ ve spojení s ustanovením § 2113 až 2117 OZ). Předchozí text tohoto odstavce se nepoužije
  1. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  2. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
  3. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím,
  4. vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. Lhůta pro uplatnění práva z vady (reklamace) začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Skládá-li se zboží z více částí, které jsou dodávány postupně, lhůta začíná běžet ode dne převzetí poslední části zboží. Kupující je povinen případné vady zboží reklamovat u Prodávajícího, a to neprodleně po jejich zjištění. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.
 3. Projeví-li se vada během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí. U zuživatelného zboží je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, popř. u zboží podléhajícího rychlé zkáze, doba, po kterou lze zboží použít.
 4. Nemá-li věc vlastnosti uvedené v čl. II. bod D tohoto reklamačního řádu, může kupující - spotřebitel, kupující - nepodnikatel, nebo podnikatel, u kterého je však již při uzavření smlouvy zřejmé, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti, kromě výše uvedeného (viz čl. II. bod C tohoto reklamačního řádu) požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může dotčený kupující požadovat výměnu jen součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Příslušný způsob vyřízení oprávněné reklamace určuje kupující, a to výslovným požadavkem uvedeným zpravidla v reklamaci.
 5. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od Smlouvy odstoupit.
 6. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 7. Uplatní-li kupující - spotřebitel reklamaci, prodávající (příp. jiný určený subjekt) mu potvrdí v písemné formě, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující - spotřebitel požaduje, jakož i datum způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (byla-li provedena), případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 8. Ujednají-li prodávající a kupující ještě předtím, než kupující může uplatnit právo z vady zboží, že se jeho práva omezí nebo že zanikají, nepřihlíží se k tomu.
 9. Uplatní-li reklamaci kupující - spotřebitel, prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 10. Reklamace je považována za vyřízenou okamžikem, kdy o této skutečnosti prodávající informuje kupujícího telefonicky, SMS nebo na e-mail kupujícího uvedený při uplatnění reklamace. Kupující má povinnost si zboží vyzvednout. V opačném případě je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu poplatek za uskladnění ve výši 30,00 Kč + DPH za každý započatý den.
 11. Bude-li reklamace oprávněnou, má kupující - spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) v nutné výši. Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné, nikoliv za taxi službu). O proplacení nákladů je nutné zažádat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od vyřízení reklamace. Bude-li reklamace zamítnuta, nese náklady na uplatnění reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) kupující - spotřebitel sám.
 12. Ustanovení bodu A. tohoto článku reklamačního řádu se použijí, jedná-li se o kupujícího – spotřebitele, kupujícího – nepodnikatele, nebo podnikatele, u kterého je však již při uzavření smlouvy zřejmé, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti, ledaže je uvedeno, že dané ustanovení dopadá pouze na kupujícího - spotřebitele.
 13. Některá další práva a povinnosti kupujícího – nepodnikatele a podnikatele, u kterého je však již při uzavření smlouvy zřejmé, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti, jsou upravena také v bodu B tohoto článku reklamačního řádu.

 

B.  UPLATNĚNÍ REKLAMACE KUPUJÍCÍM - PODNIKATELEM

 1. Kupující - podnikatel je povinen uplatnit práva z vadného plnění (zboží reklamovat) bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději v době 12 měsíců od převzetí zboží, není-li uvedeno jinak.
 2. Reklamaci nelze uplatnit:
  • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
  • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím - podnikatelem;
  • vyplývá-li to z povahy věci.
 3. Lhůta pro uplatnění práva z vady (reklamace) začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Skládá-li se zboží z více částí, které jsou dodávány postupně, lhůta začíná běžet ode dne převzetí poslední části zboží.
 4. Je na kupujícím - podnikateli, aby prokázal, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
 5. Je-li zboží vadné a prodávající za tuto vadu nese odpovědnost, kupující – podnikatel má práva uvedená v článku II. bod C tohoto reklamačního řádu.
 6. Kupující - podnikatel, kupující – nepodnikatel nebo podnikatel, u kterého je však již při uzavření smlouvy zřejmé, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti, má právo na to, aby reklamace včetně odstranění vady byla vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 90 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s prodávajícím nedohodnou na jiné lhůtě.
 7. Reklamace je považována za vyřízenou okamžikem, kdy o této skutečnosti prodávající informuje kupujícího telefonicky, SMS nebo na e-mail kupujícího uvedený při uplatnění reklamace. Kupující má povinnost si zboží vyzvednout. V opačném případě je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu poplatek za uskladnění ve výši 30,00 Kč + DPH za každý započatý den.

Náklady na uplatnění reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) nese kupující – podnikatel, kupující – nepodnikatel nebo podnikatel, u kterého je však již při uzavření smlouvy zřejmé, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti, sám.

 

IV.

ŘEŠENÍ SPORŮ

 

  A. SOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a zákazníkem řeší obecné soudy.
 2. Kupující – spotřebitel se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu +420 299 149 009.
 3. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů se zákazníkem, pokud je zákazník neodmítne.

 

B. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Prodávající informuje kupujícího, který je spotřebitelem, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR, na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 (www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz). Nepodaří-li se spor vyřešit dohodou Smluvních stran, může se kupující, který je spotřebitelem, na uvedený subjekt obrátit. Kupující - spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu není pro kupujícího zpoplatněno, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá Strana samostatně. Pro kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.
 3. Mimosoudní řešení sporu se řídí ustanovením § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele. Náležitosti návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu stanoví ustanovení § 20n zákona o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od Smlouvy v případě prodlení prodávajícího s jejím vrácením).

 

V.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 19. prosince 2018.

 


 

Přihlašovací formulář
Zapomenuté hesloNová registrace