Nákupní košík

0 Kč / 0,00 €

Úvodní strana >> Obchodní podmínky
 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Prodávající a provozovatel internetového obchodu:

TimedArch DESIGN s.r.o.

se sídlem K Jezeru 732/21a, 700 30 Ostrava - Výškovice

IČ: 02496810, DIČ: CZ02496810

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57938

Odpovědný vedoucí: Jana Kvaiserová

Telefonní kontakt (zákaznická linka): +420 558 339 996

E-mailový konktakt:info@obrazynaplatne.cz


I.

VYMEZENÍ POJMŮ 

 1. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále též označovného jako zákazník) v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu obrazynaplatne.cz dostupného na webové stránce http://www.obrazynaplatne.cz (dále jen internetový obchod). S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn

 2. Prodávající je společnost TimedArch DESIGN s.r.o, se sídlem K Jezeru 732/21a, Ostrava - Výškovice, 70030 Ostrava,  IČ: 02496810, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57938. TimedArch DESIGN s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 3. Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem (dále též ozančovaný jako "kupující - spotřebitel"), a kupující, křerý spotřebitelem není ( dále též označovaný jako "kupující - podnikatel"). Kupující - spotřebitel je ten zákazník, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedená v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující - podnikatel je ten zákazník, který kupuje zboží za účelem svého podnikání. Uvede-li zákazník v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla pro kupujícího - podnikatele uvedená v těchto obchodních podmínkách.

 

II.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Je-li zákazníkem kupující -spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky internetového obchodu, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím - spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy vša toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

 1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“.

 2. Je-li zákazníkem kupující - podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím - podníkatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu – podnikateli s tímto jeho návrhem.

 3. Ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky strvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem prodávajícího seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 4. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny za zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření kupní smlouvy v tomto případě nedojde.

 5. Vlastnické právno na zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny za zboží a jeho převzetím. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody. Škoda na věci, která vznikla po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

 6. Kupující prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že obrazové informace k nabízeným produktům jsou pouze ilustrativního charakteru. Odstíny barev se nemusí plně shodovat s obrázky v internetovém obchodě.

 7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku ( náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 8. Kupující může provést storno objednávky a to elektronicky na e-mailovou adresu info@obraznaplatne.cz, případně telefonicky, pokud je objednávka přijatá a zboží nebylo vyexpedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží. Pří zrušení objednávky je nutné uvést jméno kupujícího, e-mail a číslo objednávky.

 

III.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Způsob úhrady si kupující zvolí při provádění objednávky v objednávkovém formuláři. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • dobírkou, tj. v hotovosti (případně platební kartou - umožňuje-li to dopravce) pří převzetí zboží

  • bezhotovostně převodem na CZK účet prodávajícího, číslo účtu 2100524126/2010, jako variabilní symbol je kupující povinen uvést číslo objednávky. Takto uhrazená kupní cena musí být na účet prodávajícího připsána před dodáním zboží kupujícímu.

  • bezhotovostně převodem na EUR účet prodávajícího, číslo účtu 2100524134/2010, jako variabilní symbol je kupující povinen uvést číslo zálohové faktury v měně EUR, která mu bude zaslána dodatečně. Takto uhrazená kupní cena musí být na účet prodávajícího připsána před dodáním zboží kupujícímu. Platba v měně EUR je možná pouze pro zahraniční zákazníky, zejména pro zákazníky ze Slovenska.

  • hotově na prodejně

 1. Zálohy na zboží či jiné obdobné platby před dodáním zboží nejsou ze strany prodávajícího požadovány, není-li dohodnuto jinak.

 2. Ceny zboží uvedené ve výpisu produktů v internetovém obchodě jsou konečné, tj. včetně všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. V produktové kartě je uvedena cena s DPH i cena bez DPH. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží (dopravné) ve výši uvedené v čl. IV. těchto obchodních podmínek, není-li dohodnuto jinak. V případě, že není uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

IV.

DODACÍ PODMÍNKY

 1. Většina zboží je dodávána v demontovaném stavu

 2. Běžná dodací doba je vždy uvedena u konkrétního zboží v produktové kartě. Dodací doba se počítá od potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.

 3. Zboží bude kupujícímu doručeno na určené misto dodání dopravcem vybraným prodávajícím.

 4. Ceník za dopravu zboží na území České republiky je dostupný ZDE. Ceník za dopravu zboží na území Slovenska je dostupný ZDE. Ceny za dopravu jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků.

 5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícho nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 6. Dodávané zboží může být dodáváno pod jiným názvem, než je uvedeno v internetovém obchodě (např. z důvodu změny názvu u výrobce) s tím že kvalita, popis, vlastnosti i vzhled zboží koresponduje s nabídkou uvedenou v internetovém obchodě, pouze se liší název zboží.

 7. Ihned při dodání zboží je kupující povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přepravního listu, zejména počet balíků a poškození krabice. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Převezme-li takto poškozenou zásilku kupující od přepravce, je nezbytné poškození popsat v dodacím listu a nejpozději do 2 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na e-mailovou adresu info@obraznaplatne.cz nebo telefonicky na telefonním číslo +420 558 339 996. Pokud tak kupující neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.

 8. Po převzetí zboží je kupující povinen dodané zboží prohlédnout, zejména zda zboží je v odpovídajícím barevném provedení a materiálu a zda nechybí žádná její část v souladu s montážním návodem. Zjistí-li kupující závadu, je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na e-mailovou adresu info@obraznaplatne.cz nebo telefonicky na telefonním čísle +420 558 339 996. Tato prohlídka musí být provedena před montáží zboží. V opačném případě může dojít ke znehodnocení zboží a v případě, že kupující odstoupí od smlouvy, nmůže prodávající požadovat po kupujícím náhradu vzniklé škody. Kupující je povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

 

 V.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

A. PRÁVO KUPUJÍCÍHO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. V případě, že je smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, má kupující - spotřebitel právo od uzavřené smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit bez udání důvodu. Skládá-li se zboží z více částí, které jsou dodávány postupně, lhůta 14 dnů začíná běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

 2. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší, vráti nebo nahradí prodávající kupujícímu a kupující prodávajícímu veškerá přijatá plnění.

 3. Odstupuje-li kupující - spotřebitel od kupní smlouvy dle čl. V., odst. A., bod 1. těchto obchodních podmínek, oznámí tuto skutečnost prodávajícímu prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy dostupného zde, elektronicky na e-mailovou adresu info@obraznaplatne.cz nebo písemně v provozovně prodávajícího na adrese TimedArch DESIGN s.r.o., Oldřichovice 788, 739 61 Třinec. Při odstoupení je kupující - spotřebitel povinen uvést číslo objednávky, datum nákupu, číslo účtu pro vrácení peněz a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč byly prodávajícímu zaslány, budou vráceny odesílateli.

 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V., odst. A., bod 1. těchto obchodních podmínek, zavazuje se kupující - spotřebitel neprodleně po odstoupení od smlouvy, nejpozdějí do 14 dnů od odstoupení, předat nebo zaslat zboží zpět na adresu TimedArch DESIGN s.r.o., Oldřichovice 788, 739 61 Třinec, kde prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. S vrácením kupní ceny zboží dle odstavce 5 tohoto článku je prodávající oprávněn posečkat do té doby, než vrácené zboží obdrží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět prodávajícímu v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů). V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající požadovat po kupujícím - spotřebiteli náhradu vzniklé škody. Kupující - spotřebitel je povinen nahradit zejémna náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem ponížena.

 5. V případě odstoupení od kupní smlovy dle čl.V., odst. A., bod.1 těchto obchodních podmínek je prodávající povinan vrátit kupujícímu - spotřebiteli zaplacené finanční částky, včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží prodávajícím, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí kupujícího - spotřebitele odstoupit od smlouvy. S vrácením kupní ceny zboží je prodávající oprávněn posečkat do té doby, než vrácené zboží od kupujícího obdrží nebo než kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Pro vrácení plateb bude použit bankovní převod, nedohodnou-li se strany jinak. V případě platby v hotovosti na provozovně prodávajícího budou zaplacené finanční prostředky kupujícímu - spotřebiteli vráceny v hotovosti na provozovně prodávajícího na adrese TimedAch DESIGN s.r.o., Oldřichovice 788 , 739 61  Třinec, ČR, nedohodnou-li si strany jiný způsob vrácení peněžních prostředků.

 6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V., odst. A., bod 1. těchto obchodních podmínek nese kupující - spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 7. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete ZDE.

 8. Ustanovení tohoto článku se nepoužije pro kupujícího podnikatele. Kupující - podnikatel není spotřebitelem, uzavírá kupní smlouvu v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, proto se na něj právo na vrácení zboží ve 14denní lhůtě nevztahuje.

 

B. PRÁVO PRODÁVAJÍCÍHO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným a dohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platostí odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazuje prodávající i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

 2. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě nedostupnosti zboží, výrazné změny nákupní ceny zboží nebo v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ / druh zboží obvyklá). za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude  mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v co nejkratším možném termínu.

 

 VI.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění a postupu v případě reklamace zboží se řídí Reklamačním rádem prodávajícího (dostupného zde) a příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

 2. Prodávající neručí za vady vzniklé nesprávným používáním výrobku a jeho neodbornou montáží.

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

VII.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/200 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

 2. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováváním.

 3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze.

 4. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujcících dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

 5. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

VIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmíky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu a platnou cenu objednaného zboží včetně nákladů na dodání uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 2. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

 3. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi kupujícím a prodávajícím při uzavření kupní smlouvy dle těchto podmínek se řídí právním řádem České republiky.

 4. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Smuvní strany se mohou písemně dohodnout na jiných podmínkách. V takovém případě je dohoda smluvních stran nadřazena těmto smluvním podmínkám.

 5. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@obraznaplatne.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 8. Kupující - spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

 9.  S platností od 15.února 2016 ustavila Evropská komise platformu pro mimosoudní řešení sporů, která umožňuje spotřebitelům řešit spory týkající se jejich online objednávek bez nutnosti soudního procesu. Tento proces řešení sporů je k dispozici na následujícím externím odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr  

 1. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 3.května 2016.

 

 

Obchodní podmínky včetně Reklamačního řádu platné do 2.5.2016 naleznete ZDE.

 

 

 
  © PS Media s.r.o.  -  powered by redakce-online.cz         Download ICQ, Nero, Skype

Jezírková fólie | Jezírkové-fólie  | Jaziérková fólia  | Megadum | Brokar | Poweplate |