Nákupní košík

0 Kč / 0,00 €

Úvodní strana >> Reklamační řád
 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Prodávající a provozovatel internetového obchodu:

TimedArch DESIGN s.r.o.

se sídlem K Jezeru 732/21a, 700 30 Ostrava - Výškovice

IČ: 02496810, DIČ: CZ02496810

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57938

Odpovědný vedoucí: Jana Kvaiserová

Telefonní kontakt (zákaznická linka): +420 558 339 996

E-mailový konktakt: reklamace@obrazy-nabytek.cz

 

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a vztajue se na spotřební Zboží (dálen jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady.

 2. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 3. Prodávající je obchodní společnosti TimedArch DESIGN s.r.o, se sídlem K jezeru 732/21a, Ostrava - Výškovice, 70030 Ostrava IČ: 02496810, zapsaná v obchodním rejstříku vedenm u Krajského sudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57938. TimedArch DESIGN s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 4. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem (dále též označovaného jako "kupující - spotřebitel"), tedy ten, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující, který spotřebitelem není (dále též označovaného jako "kupující - podnikatel), tedy ten, který kupuje zboží za účelem svého podnikání. Uvede-li zákazník v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách pro kupujícího - podnikatele.

 5. Tento reklamační řád popisuje postup, jakým způsobem postupovat v případě uplatnění práva kupujícho z vad zboží ( dále též "reklamace") pořízeného od prodávajícího v rámci smluvních vztahů uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu obrazy-nabytek.cz dostupný na webové stránce http://obrazynaplatne.cz (dále jen "internetový obchod"). S tímto reklamačním řádem má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na něho dostatečně předem upozorněn.

 6. Ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem prodávajícího seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí, a to ve znění paltném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně právz z vadného plnění se řídí příslušními obecně závaznými předpisy.

 8. Pokud práva z odpovědnosti za vady nejsou uplatněna v reklamační době, resp. v době pro uplatnění práva z vad, stávají se nevymahatelnými.

  

II.
OBECNÉ PODMÍNKY REKLAMACE 

A. PŘEVZETÍ ZÁSILKY A REKLAMACE

 1. Ihned při dodání zboží je kupující povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu, zejména počet balíků a poškození krabice. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Převezme-li takto poškozenou zásilku kupující od přepravce, je nezbytné poškození popsat v dodacím (přepravním) listu a nejpozději do 2 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na e-mailovou adresu reklamace@obrazy-nabytek.cz, nebo telefonicky na telefonním číslo +420 558 339 996. Pokud budete chtít reklamovat zboží zjevně poškozené přepravou a nebude vystaven Zápis o škodě, nebudeme moci takovouto reklamaci přijmout.

 2. Po převzetí zboží je kupující povinen dodané zboží prohlédnout, zejména zda zboží je v odpovídajícím barevném provedení a materiálu a zda nechybí žádná její část v souladu s montážním návodem.

  Zjistí-li kupující závadu, je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na e-mailovou adresu reklamace@obrazy-nabytek.cz, nebo telefonicky na telefonním čísle +420 558 339 996. Tato prohlídka musí být provedena před montáží zboží. V opačném případě může dojít ke znehodnocení zboží a v případě, že kupující odstoupi od smlouvy, může prodávající požadovat po kupujícím náhradu vzniklé škody. Kupující je povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácen, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Nekompletnost zásilky je nutné podat písemně na e-mailovou adresu reklamace@obrazy-nabytek.cz ihned po doručení zásilky, nejpozději však do 3 pracovních dnů od data doručení zásilky. Při nedodržení této lhůty nebude reklamace uznána.

 1. Ke každému zboží je e-mailem zasílána faktura, která může sloužit jako záruční list, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci). Převzetí zboží stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu/ faktury. Poud není zboží odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce.

 

B. PODÁNÍ REKLAMACE, JEJÍ OBSAH A NÁLEŽITOSTI

 1. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujícíh možností:

  • na e-mailovou adresu provozovatele reklamace@obrazy-nabytek.cz.

  • poštou doporučeným psaním na adresu TimedArch DESIGN s.r.o., Oldřichovice 788, 739 61 Třinec

  • osobním doručením.

O přijetí reklamace bude kupující informován e-mailem.

 1. Kupující je povinen uvést a dodat:

  • Jméno a příjmení kupujícího,

  • telefonní kontakt a e-mail kupujícího,

  • číslo objednávky,

  • co nejvýstižněji popis závad,

  • uplatňovaný nárok ( návrh řešení),

  • číslo účtu pro případné vrácení peněžních prostředků,

  • detailní fotografie poškození,

  • doložit odklad o vlastnictví zboží (faktura)

 2. Za účelem správného popisu závad je kupující povinen při popisu závady uvádět označení jednotlivých součástí zboží dle montážního návodu, v případě, že je ke zboží přiložen.

 3. Kupující se zavazuje v případě reklamace poskytnout součinnost prodávajícímu. V případě dodání nedostatečních podkladů nebo informací pro posouzení reklamace je prodávající povinen bez zbytečného odkladu kupujícího informovat o nutnosti doložení dalších podkladů nebo informací.V případě, že kupující nedodá požadované podklady, neposkytne součinnost prodávajícímu a prodávající tak nebude schopen reklamaci posoudit ani o ní rozhodnout. Po dobu prodlení kupujícího s dodáním chybějících podkladů neběží prodávajícímu lhůty pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovené zákonem a tímto reklamačním řádem.

 

C. PRÁVA Z VAD

 1. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 2. Nárok na uplatnění odpovědnosti za vady zaniká v následujících případech, kdy vada byla způsobena:

  •  neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou,

  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,

  •  zboží bylo poškozeno vněšími událostmi, jako jsou přírodní živly,

  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.

 

D. JAKOST PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží na základě reklamy jimi prováděné,

  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druho obvykle používá

  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

III.

UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

A.  UPLATNĚNÍ REKLAMACE KUPUJÍCÍM - SPOTŘEBITELEM

 1. Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady (zboží reklamovat) v době 24 měsíců od převzetí zboží, není-li uvedeno jinak. To se však netýká:

  • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

  • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo vyplývá-li to z povahy věci.

 2. Lhůta pro uplatnění práva z vady (reklamace) začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Skládá-li se zboží z více částí, které jsou dodávány postupně, lhůta začíná běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

 3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. V takovém případě nemusí kupující - spotřebitel prokazovat, že vada zboží existovala již v okamžiku koupě.

 4. Projeví-li se vada po uplynutí lhůty šesti měsíců, je na kupujícím - spotřebiteli, aby prokázal, že vada zboží existovala již v okamžiku koupě.

 5. Nemá-li věc vlastnosti uvedené v čl.III tohoto Reklamačního řádu, může kupující - spotřebitel požadovat

 6. dodání nové věci bez vad, pokud ot není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokus se vada týká pouze součásti věci, může kupující - spotřebitel požadovat jen výměnu součásti;

  • není-li to možné, může kupující - spotřebitel odstoupit od smlouvy.

  • Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující - spotřebitel právno a bezplatné odstranění vady.

 7. Neodstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující - spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu - spotřebiteli působilo značné obtíže.

 8. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující - spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující - spotřebitel i právno od smlouvy odstoupit.

 9. Kupující - spotřebitel doručí na vlastní náklady i riziko reklamovaný výrobek na adresu TimedArch DESIGN s.r.o., Oldřichovice 788, 739 61 Třinec

  Zboží musí být v úplném stavu. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné  mechanické poškození před přijetím zboží. Ke každé položce je kupující - spotřebitel povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodejce a uvést přesný popis závad a četnost výskytu.

 10.  Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

 11. Uplatňuje-li kupující - spotřebitel práva z vadného plnění (zboží reklamuje), je prodávající povinen kupujícímu - spotřebiteli vydat bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující - spotřebitel uplatnil právo z vadného plnění, písemné potvrzení o tom, kdy kupující - spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující - spotřebitel požaduje.

 12. Je-li kupující - spotřebitel, rekamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklmace kupujícím - spotřebitelem, pokud se prodávající s kupujícím - spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. V případě, že kupující - spotřeBitel nebude poskytovat prodávajícímu součinnost dle čl. II., odst. B. tohoto Reklamačního řádu, po dobu prodelní kupujícího s dodáním chybějících podkladů pro posouzení reklamace neběží prodávajícímu lhůty pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovené zákonem a tímto Reklamačním řádem.

 13. Reklamace je za vyřízenou považována okamžikem, kdy o této skutečnosti prodávající informuje kupujícího - spotřebitele telefonicky, SMS nebo na e-mail kupujícího - spotřebitele uvedený při uplatnění reklamace. Kupující - spotřebitel má povinnost si zboží vyzvednout. V opačném případě je prodávající oprávněn si účtovat poplatek za uskladnění. Prodávající je povinen vydat kupujícímu - spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetě potvrzení o provedení opravy a dově jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 14. Bude-li reklamace uznána, má kupující - spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) v nutné výši. Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné, nikoliv za taxi službu). O proplacení nákladů je nutné zažádat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od vyřízení reklamace. Bude-li reklamace zamítnuta, nese náklady na uplatnění reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) kupující - spotřebitel sám.

 15.  Ustanovení tohoto odstavce (odst. A., čl. III) se nepoužije pro kupujícího - podnikatele.


B.  UPLATNĚNÍ REKLAMACE KUPUJÍCÍM - PODNIKATELEM

 1. Kupující - podniaktel je oprávněn uplatnit právo z vady (zboží reklamovat) bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nepozději v době 12 měsíců od převzetí zboží, není-li uvedeno jinak. To se však netýká:

  • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

  • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo vyplývá-li to z povahy věci.

 2. Lhůta pro uplatnění práva z vady (reklamace) začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Skládá-li se zboží z více částí, které jsou dodávány postupně, lhůta začíná běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

 3. Projeví-li se vada v průběhu lhůty pro uplatnění reklamace pro kupujícího - podniaktele, je na kupujícím - podnikateli, aby prokázal, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

 4. Nemá-li věc vlastnosti uvedené v čl.III tohoto Reklamačního řádu, může kupující - spotřebitel požadovat

 5. dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující - podnikatel požadovat jen výměnu součásti

 6. bezplatné odstranění vady

 7. Kupující - podnikatel doručí na vlastní náklady i riziko reklamovaný výrobek na adresu TimedArch DESIGN s.r.o., Oldřichovice 788, 739 61 Třinec

  Zboží musí být v úplném stavu. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu enbo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Ke každé položce je kupující - podnikatel povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodjece a uvést přesný popis závad a četnost výskytu.

 8. Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

 9. Je-li kupující - podnikatel, reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 90 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím - podnikatelem, pokud se prodávající s kupjícím - podnikatelem nedohodnou na jiné lhůtě.

 10. Reklamace je za vyřízenou považována okalmžikem, kdy o této skutečnosti prodávající informuje kupujícího - podnikatele telefonicky, SMS zprávouo nebo na e-mail kupujícího - podnikatele uvedený pri uplatnění reklamace. Kupující - podnikatel má povinnost si zboží vyzvednout. V opačném případě je prodávající oprávněn si účtovat poplatek za uskladnění. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující - podnikatel povinen předložit dokald, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti.

 11. Náklady na uplatnění reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) nese kupující - podnikatel sám.

IV. 

ŘEŠENÍ SPORŮ

 

  A. SOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy

 2. Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

 3. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

 

B. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Mimosoudní vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty na adrese reklamace@obrazy-nabytek.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na adresu elektronické pošty kupujícího.

 2. Se stížností se spotřebitel případně může obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 3. S platností od 15.února 2016 ustavila Evropská komise platformu pro mimosoudní řešení sporů, která umožňuje spotřebitelům řešit spory týkající se jejich online objednávek bez nutnosti soudního procesu. Tento proces řešení sporů je k dispozici na následujícím externím odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr

 4. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Internetová adresa České obchodní inspekce je www.coi.cz

  .

V.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 3. května 2016. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

 

Obchodní podmínky včetně Reklamačního řádu platné do 2.5.2016 naleznete ZDE.

 

 

Zboží, které nám vracíte nebo reklamujete, odešlete na doručovací adresu:  

TimedArch DESIGN s.r.o. 

Oldřichovice 788

739 61  Třinec

 

Zboží bude našimi pracovníky převzato a zkontrolováno.  Prosíme o sdělení termínu odeslání zboží.


 

 
  © PS Media s.r.o.  -  powered by redakce-online.cz         Download ICQ, Nero, Skype

Jezírková fólie | Jezírkové-fólie  | Jaziérková fólia  | Megadum | Brokar | Poweplate |